Funkcie

S naším riešením máte v rukách komplexný nástroj, ktorý ponúka široké spektrum funkcií od online monitoringu vozidiel, cez generovanie elektronickej knihy jázd až po správu údajov.

Online monitoring

Počas online monitorovania mobilná jednotka umiestnená vo vozidle zisťuje pomocou satelitného GPS prijímača zemepisnú polohu a rýchlosť vozidla. Tieto údaje zasiela v pravidelných intervaloch cez GPRS dátové spojenie na centrálny server, kde sa zapisujú do databázy.

www.autoreport.sk

Prehľad

 • zobrazovanie aktuálnych polôh vozidiel v tabuľkovej textovej forme a na mape
 • poskytovanie rôznych aktuálnych stavových informácií o sledovanom vozidle
 • možnosť automatického obnovovania zobrazených údajov v zvolenom časovom intervale

História polôh

 • zobrazenie histórie zaslaných polôh zvoleného vozidla za stanovené časové obdobie
 • graficky zvýraznené polohy začiatkov a konca jázd alebo odpovedí na lokalizáciu vozidla
 • prehľadné znázornenie histórie polôh na mape

História správ

 • zobrazenie histórie prijatých textových správ všetkých vozidiel za stanovené časové obdobie
 • možnosť zobrazenia polohy vozidla v čase prijatia správy s odkazom na mapu

Lokalizácia

 • zadanie ručnej požiadavky na lokalizovanie vozidla, výsledok komunikácie s vozidlom s odkazom na zobrazenie prijatej polohy na mape

Geofencing

 • nastavenie, zrušenie alebo overenie geofence zóny, možnosť zvolenia kruhovej geofence zóny na mapovom podklade

Príkazy vozidlám

 • zaslanie ľubovoľných predefinovaných správ alebo ručne zadaných príkazov do vozidla

Blokovanie motora

 • nástroj na časové plánovanie automatického zablokovania alebo odblokovania štartéra motora

Alarmy

 • konfigurovanie zasielania rôznych alarmov a varovaní na zadefinované mailové adresy pri splnení množstva rôznych aktivačných podmienok

Kniha jázd

Centrálny server zo zaznamenaných trás vozidiel generuje elektronické knihy jázd. Tie okrem bežných údajov ako je čas a miesto začiatku a konca jazdy, trvanie a počet najazdených kilometrov môžu obsahovať doplnkové údaje: meno prihláseného vodiča, účel jazdy, tankovania palív a podobne. Po skončení kalendárneho mesiaca je možné vykonať mesačné uzávierky.

www.autoreport.sk

Jazdy

 • tabuľka jázd zvoleného vozidla za vybraté časové obdobie
 • možné tri typy jázd, graficky odlíšené: neukončená prebiehajúca jazda, ukončené nespracované jazdy a spracované jazdy s kompletnými informáciami
 • zobrazenie jazdy, dňa alebo celého zvoleného obdobia na mapových podkladoch
 • jednotlivá alebo hromadná editácia jázd, dopĺňanie údajov k jazdám (napr. tankovania PHM)

Uzávierka

 • prehľadná tabuľka všetkých mesačných uzávierok zvolených vozidiel za vybraté mesiace
 • zosúladenie elektronickej knihy jázd s tachometrom, prípadne doby práce pracovného stroja s motohodinami
 • možnosť zadania počiatočných a koncových stavov palivovej nádrže

Nákupy tovarov a palív

 • tabuľka nákupov tovaru a palív na čerpacích staniciach
 • import súboru nákupov zo súboru poskytovaného dodávateľom PHM
 • automatické priradenie nákupov vozidlám na základe prideleného čísla tankovacej karty
 • automatický zápis tankovaní palív do knihy jázd na základe dátumov a časov nákupov
 • možnosť ručnej editácie nákupov a presunu tankovania na iné vozidlo alebo jazdu

Tankovania

 • tabuľka tankovaní zvoleného vozidla za vybraté časové obdobie
 • ručné pridávanie alebo úprava tankovaní na tankovacie karty alebo v hotovosti
 • automatické vyhľadanie jazdy podľa zadaného dátumu a času tankovania

Motohodiny

 • tabuľka jednotlivých časových úsekov výkonu pracovných strojov alebo prídavných zariadení
 • zobrazenie evidovaného úseku motohodín na mapových podkladoch

Reporty

Na základe elektronických kníh jázd a mesačných uzávierok umožňuje systém vytvárať a exportovať rôzne tlačové a štatistické reporty. Tie slúžia ako podklady pre účtovníctvo, na ekonomické vyhodnocovanie prevádzky vozového autoparku alebo pre iné kontrolné činnosti.

www.autoreport.sk

Základné reporty

 • vytváranie rôznych tlačových zostáv zvoleného vozidla za vybraté obdobie a export do súborov vo formáte PDF alebo CSV (Excel)

Štatistické reporty

 • vytváranie rôznych štatistík zvolenej skupiny vozidiel za vybraté obdobie a export do súborov vo formáte PDF alebo CSV (Excel)

Pravidelné reporty

 • konfigurovanie automatického rozposielania reportov na zadefinované mailové adresy zvolených vozidiel v určený čas

Správa údajov

GPS systém vám navyše poskytuje funkcie pre efektívnu administráciu údajov súvisiacich s vašim vozovým parkom.

www.autoreport.sk

Používatelia, používateľské oprávnenia

 • vytváranie a editácia používateľských (prihlasovacích) účtov v rámci spoločnosti zákazníka
 • prideľovanie a editácia používateľských oprávnení na vozidlá, firemné strediská a funkcie systému

Vozidlá

 • správa databázy motorových vozidiel a ich evidenčných údajov, zaraďovanie vozidiel do firemných stredísk, prideľovanie predvolených vodičov
 • zadávanie ekonomicko-účtovných údajov a konfiguračných parametrov pre tvorbu elektronickej knihy já

Vodiči

 • správa databázy vodičov služobných motorových vozidiel s kontaktnými údajmi, priraďovanie RFID identifikačných čipových kariet alebo DALLAS kľúčov

Firmy

 • vytváranie a spravovanie firemných stredísk spoločne s kontaktnými údajmi pracovníkov

Body záujmu

 • vytváranie a spravovanie databázy používateľských bodov (zadaním súradníc alebo výberom bodu na mape)

Zákazky

 • správa databázy zákaziek, ktoré je možné následne v elektronickej knihe jázd priraďovať k jazdám

Voliteľné rozšírenia

GPS zariadenia využívané v našom systéme je možné prostredníctvom analógových, digitálnych alebo dátových vstupov rozšíriť o ďalšie zariadenia poskytujúce dôležité doplňujúce údaje pre váš GPS monitoring vozidiel.

Rozlišovanie služobných a súkromných jázd

Rozlišovanie služobných a súkromných jázd môže vykonávať vodič pomocou prepínača (s LED signalizáciou), ktorý je namontovaný na palubnej doske vozidla. Stav prepínača sa zaznamenáva spoločne s trasou vozidla a systém automaticky rozlíši v knihe jázd služobné a súkromné jazdy.

Identifikácia vodiča

Umožňuje priraďovanie mena vodiča k jazdám. Podmienkou je, aby sa vodič pred jazdou prihlásil pomocou RFID identifikačného čipu alebo zamestnaneckej karty na čítačke, ktorá je namontovaná na palubnej doske vozidla.

Pripojenie na CAN BUS zbernicu

GPS zariadenie s CAN BUS prevodníkom umožňuje čítať zo zbernice vozidla rôzne údaje, ako napríklad aktuálny stav tachometra alebo množstvo paliva v nádrži. Reálny stav tachometra sa automaticky prenáša do mesačnej uzávierky. Namerané zmeny v nádrži slúžia na kontrolu množstva natankovaného paliva alebo môžu odhaliť nelegálne odčerpanie PHM.

Monitorovanie motohodín

Výkaz motohodín poskytuje informácie o dobe práce pracovných mechanizmov alebo prídavných pracovných strojov. Monitorovanie motohodín sa tak stáva nástrojom na kontrolu neoprávneného používania strojov a aj spotreby pohonných hmôt.

Monitorovanie v štátoch EÚ

V roku 2017 boli zrušené poplatky mobilných operátorov za dátové prenosy v štátoch EÚ. Z tohto dôvodu môžeme na požiadanie povoliť neobmedzené monitorovanie pohybu vozidiel v rámci celej Európy v rámci štandardného mesačného poplatku.

Alarmy a blokovanie motora

GPS zariadenie môže vyslať varovné hlásenie na mobil majiteľa alebo dispečing bezpečnostnej služby v prípade aktivácie pripojeného autoalarmu alebo zabudovaného pohybového senzora. Pomocou blokovacieho relé štartéra je možné vozidlo na diaľku imobilizovať.