Prínosy GPS monitorovania vozidiel

Sledovanie a kontrola prevádzky vozidiel nachádza čoraz častejšie uplatnenie vo všetkých oblastiach podnikania a verejnej správy. GPS systém UniTrack využíva na Slovensku a v zahraničí už niekoľko tisíc vozidiel.

Zistite či aj vám neposkytne náš systém prínosy a výhody, ktoré už pomohli množstvu našich spokojných zákazníkov.

1
Máte vysoké náklady na prevádzku vozového parku?
Kontrola efektívneho plánovania rozvozových trás
Rozvoz a zásobovanie množstva predajní našimi pekárenskými a cukrárenskými výrobkami je časovo náročné a predstavuje nemalé dopravné náklady. Výstupy z GPS sledovania AutoReport nám pomáhajú optimalizovať rozvozové trasy a takto aj znížiť finančné náklady na prevádzku nášho vozového parku.
Obchodný riaditeľ

Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
2
Potrebujete operatívne riešiť požiadavky zákazníkov?
Prehľad o pohybe vozidiel v reálnom čase
Byť úspešný vo vnútroštátnej a medzinárodnej kamiónovej doprave je podmienené operatívnym riešením požiadaviek zákazníkov a informovaním o pohybe zásielok. Pomocou OnLine monitoringu v GPS systéme UniTrack máme 24 hodinový dokonalý prehľad o aktuálnych polohách našich vozidiel v rámci celej Európy.
Konateľ spoločnosti

ZTS – Doprava s.r.o., Námestovo
3
Pracujú vaši zamestnanci neefektívne?
Zjednodušenie evidencie jázd a dodržiavanie pracovnej doby
Ručné vypisovanie kníh jázd sa stalo minulosťou po nasadení GPS systému AutoReport. Naši montážni a servisní technici sa tak môžu naplno venovať svojej práci. Navyše, vedenie spoločnosti má dokonalý prehľad o dodržiavaní pracovnej doby zamestnancov a o používaní služobných vozidiel na súkromné účely.
Asistentka riaditeľa

Kávomaty s.r.o., Kežmarok
4
Vysoká nadspotreba a úniky PHM?
Kontrola tankovaní a meranie stavu nádrží
V našej firme sme dali do nákladných vozidiel namontovať mobilné jednotky systému UniTrack spolu so sondou na meranie nafty v nádrži. Takto sme získali možnosť kontroly a porovnania množstva nakúpeného paliva so skutočne natankovaným. Ak dôjde k neoprávnenému odčerpaniu, z výkazov elektronickej knihy jázd sa to ľahko dozvieme.
Vedúci dopravy

CAMPRI s.r.o., Lužianky
5
Potrebujete mať prehľad o vykonávaní ochrany majetku a osôb?
Monitorovanie osôb a výkonu služby
Prevádzkovanie strážnej služby v tak rozsiahlom objekte ako je U.S. Steel Košice sa nezaobíde bez dispečerského systému, ktorý poskytuje informácie o pohybe a pozíciách peších hliadok. Personálne GPS lokalizátory zasielajú svoje polohy na server AutoReport, čo výrazne napomáha pri ochrane majetku a umožňuje spätnú kontrolu výkonu služby.
Vedúci oddelenia Špeciálne činnosti

U.S. Steel Košice - SBS s.r.o., Košice
6
Potrebujte dohľadať odcudzené vozidlá a stroje?
Zabezpečenie proti krádeži
Prevádzkovanie požičovne stavebných strojov predstavuje často aj reálne riziko odcudzenia alebo nevrátenia mechanizmu v dohodnutom termíne. Preto sa GPS monitoring pri prenájme strojov a vozidiel stáva v dnešnej dobe takmer nevyhnutnou podmienkou. Pomocou služby AutoReport sa nám už podarilo dohľadať a zachrániť požičané stroje pred plánovaným odcudzením.
Konateľ spoločnosti

Lorencic s.r.o., Bratislava

Novela zákona o spôsobe uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky

Zákonom č. 60/2009 Z.z. sa s účinnosťou od 1. marca 2009 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dani z príjmov"). Touto novelou boli okrem iného rozšírené spôsoby uplatňovania spotrebovaných pohonných látok (ďalej len "PHL") do daňových výdavkov.

Novelizované znenie § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov v bode 2 umožňuje ďalší nový spôsob uplatňovania výdavkov na spotrebované PHL, a to na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel.

Pozrite si Vyjadrenie Daňového riaditeľstva SR.