GPS systém UniTrack

Funkcie GPS systému UniTrack

UniTrack je komplexný systém na sledovanie prevádzky motorových vozidiel a pracovných strojov, využívajúci dve technológie: satelitnú navigačnú technológiu GPS pre zistenie polohy vozidla a mobilnú komunikáciu GSM/GPRS pre spojenie s centrálnym serverom.

Online monitoring

Online monitoring

Počas online monitorovania mobilná jednotka umiestnená vo vozidle zisťuje pomocou satelitného GPS prijímača zemepisnú polohu a rýchlosť vozidla. Tieto údaje zasiela v pravidelných intervaloch cez GPRS dátové spojenie na centrálny server, kde sa zapisujú do databázy.

Prehľad

Prehľad

 • zobrazovanie aktuálnych polôh vozidiel v tabuľkovej textovej forme a na mape
 • poskytovanie rôznych aktuálnych stavových informácií o sledovanom vozidle
 • možnosť automatického obnovovania zobrazených údajov v zvolenom časovom intervale

História polôh

 • zobrazenie histórie zaslaných polôh zvoleného vozidla za stanovené časové obdobie
 • graficky zvýraznené polohy začiatkov a konca jázd alebo odpovedí na lokalizáciu vozidla
 • prehľadné znázornenie histórie polôh na mape
História správ

História správ

 • zobrazenie histórie prijatých textových správ všetkých vozidiel za stanovené časové obdobie
 • možnosť zobrazenia polohy vozidla v čase prijatia správy s odkazom na mapu

Lokalizácia

 • zadanie ručnej požiadavky na lokalizovanie vozidla, výsledok komunikácie s vozidlom s odkazom na zobrazenie prijatej polohy na mape

Geofencing

 • nastavenie, zrušenie alebo overenie geofence zóny, možnosť zvolenia kruhovej geofence zóny na mapovom podklade

Príkazy vozidlám

 • zaslanie ľubovoľných predefinovaných správ alebo ručne zadaných príkazov do vozidla
Kniha jázd

Kniha jázd

Centrálny server zo zaznamenaných trás vozidiel generuje elektronické knihy jázd. Tie okrem bežných údajov ako je čas a miesto začiatku a konca jazdy, trvanie a počet najazdených kilometrov môžu obsahovať doplnkové údaje: meno prihláseného vodiča, účel jazdy, tankovania palív a podobne. Po skončení kalendárneho mesiaca je možné vykonať mesačné uzávierky.

Jazdy

Jazdy

 • tabuľka jázd zvoleného vozidla za vybraté časové obdobie
 • možné tri typy jázd, graficky odlíšené: neukončená prebiehajúca jazda, ukončené nespracované jazdy a spracované jazdy s kompletnými informáciami
 • náhľad jazdy s tabuľkou jednotlivých zaznamenaných bodov prejdenej trasy
 • zobrazenie jazdy, dňa alebo celého zvoleného obdobia na mapových podkladoch
 • jednotlivá alebo hromadná editácia jázd, dopĺňanie údajov k jazdám (napr. tankovania PHM)

Tankovania

 • tabuľka tankovaní zvoleného vozidla za vybraté časové obdobie
 • ručné pridávanie alebo úprava tankovaní na tankovacie karty alebo v hotovosti
 • automatické vyhľadanie jazdy podľa zadaného dátumu a času tankovania

Nákupy tovarov a palív

 • tabuľka nákupov tovaru a palív na čerpacích staniciach
 • import súboru nákupov zo súboru poskytovaného dodávateľom PHM
 • automatické priradenie nákupov vozidlám na základe prideleného čísla tankovacej karty
 • automatický zápis tankovaní palív do knihy jázd na základe dátumov a časov nákupov
 • možnosť ručnej editácie nákupov a presunu tankovania na iné vozidlo alebo jazdu
Ukážka tlačovej zostavy: nákup tovarov na čerpacích staniciach.
Uzávierka

Uzávierka

 • prehľadná tabuľka všetkých mesačných uzávierok zvolených vozidiel za vybraté mesiace
 • zosúladenie elektronickej knihy jázd s tachometrom, prípadne doby práce pracovného stroja s motohodinami
 • možnosť zadania počiatočných a koncových stavov palivovej nádrže
Reporty

Reporty

Na základe elektronických kníh jázd a mesačných uzávierok umožňuje systém vytvárať a exportovať rôzne tlačové a štatistické reporty. Tie slúžia ako podklady pre účtovníctvo, na ekonomické vyhodnocovanie prevádzky vozového autoparku alebo pre iné kontrolné činnosti.

Základné reporty

Základné reporty

 • vytváranie rôznych tlačových zostáv zvoleného vozidla za vybraté obdobie a export do súborov vo formáte PDF alebo CSV (Excel)
Ukážky základných reportov: mesačná kniha jázd, denné sumáre, záznam o prevádzke vozidla, vyúčtovanie PHM.

Štatistické reporty

 • vytváranie rôznych štatistík zvolenej skupiny vozidiel za vybraté obdobie a export do súborov vo formáte PDF alebo CSV (Excel)
Ukážky štatistických reportov: výkaz podľa vozidiel, výkaz podľa vodičov.
Správa údajov

Správa údajov

GPS systém UniTrack vám navyše poskytuje funkcie pre efektívnu administráciu údajov súvisiacich s vašim vozovým parkom.

Používatelia, používateľské oprávnenia

Používatelia, používateľské oprávnenia

 • vytváranie a editácia používateľských (prihlasovacích) účtov v rámci spoločnosti zákazníka
 • prideľovanie a editácia používateľských oprávnení na vozidlá, firemné strediská a funkcie systému

Vozidlá

 • správa databázy motorových vozidiel a ich evidenčných údajov, zaraďovanie vozidiel do firemných stredísk, prideľovanie predvolených vodičov
 • zadávanie ekonomicko-účtovných údajov a konfiguračných parametrov pre tvorbu elektronickej knihy jázd

Firmy

 • vytváranie a spravovanie firemných stredísk spoločne s kontaktnými údajmi pracovníkov

Vodiči

 • správa databázy vodičov služobných motorových vozidiel s kontaktnými údajmi, priraďovanie RFID identifikačných čipových kariet alebo DALLAS kľúčov

Body záujmu

 • vytváranie a spravovanie databázy používateľských bodov (zadaním súradníc alebo výberom bodu na mape)

Zákazky

 • správa databázy zákaziek, ktoré je možné následne v elektronickej knihe jázd priraďovať k jazdám
Voliteľné rozšírenia

Voliteľné rozšírenia

Mobilné jednotky využívané v systéme UniTrack je možné prostredníctvom analógových a digitálnych vstupov rozšíriť o ďalšie zariadenia poskytujúce dôležité doplňujúce funkcie pre váš GPS monitoring vozidiel.

Rozlišovanie služobných a súkromných jázd

Rozlišovanie služobných a súkromných jázd môže vykonávať vodič pomocou prepínača (s LED signalizáciou), ktorý je namontovaný na palubnej doske vozidla. Stav prepínača sa zaznamenáva spoločne s trasou vozidla a systém UniTrack automaticky rozlíši v knihe jázd služobné a súkromné jazdy.

Identifikácia vodiča

V prípade, že vozidlo je zdieľané viacerými vodičmi, systém UniTrack umožňuje priraďovať kód vodiča k jednotlivým jazdám. Podmienkou je, aby sa vodič pred jazdou prihlásil pomocou RFID identifikačného čipu alebo karty, ktorých čítačka je namontovaná na palubnej doske vozidla.

Ak zamestnanci už využívajú tento druh identifikácie (napr. v rámci dochádzkového systému), môžu používať existujúce RFID karty aj pre identifikáciu vo vozidlách.

Meranie stavu nádrže

V prípade požiadavky našich zákazníkov je možné do naftových nádrží nákladných motorových vozidiel a pracovných strojov namontovať kapacitnú meraciu sondu, ktorá slúži na monitorovanie zostatku a zmien množstva paliva. Pri osobných a dodávkových vozidlách sa stav nádrže a tachometra môže vyčítať z CAN BUS zbernice pomocou špeciálneho prevodníka. Výsledkom je výkaz merania paliva.

Monitorovanie motohodín

Výkaz motohodín poskytuje informácie o dobe práce pracovných mechanizmov alebo prídavných pracovných strojov. Monitorovanie motohodín sa tak stáva nástrojom na kontrolu neoprávneného používania strojov a aj spotreby pohonných hmôt..

Monitorovanie v štátoch EÚ

V roku 2017 boli zrušené poplatky mobilných operátorov za dátové prenosy v štátoch EÚ. Z tohto dôvodu môžeme na požiadanie povoliť neobmedzené monitorovanie pohybu vozidiel v rámci celej Európy v rámci štandardného mesačného poplatku.

Zabezpečenie proti krádeži vozidla

Okrem štandardnej funkcie GPS monitorovania pre kontrolné a dispečersko-dopravné účely sa systém UniTrack osvedčil aj v prípadoch vyhľadania odcudzených vozidiel a pracovných strojov.

Mobilnú jednotku je možné prepojiť s autoalarmom alebo iným elektronickým zabezpečovacím systémom a v prípade aktivácie sa vyšle varovná správa na mobilný telefón vodiča alebo na dispečerské pracovisko bezpečnostnej služby. V prípade požiadavky je možné v rámci montáže zabezpečiť diaľkové blokovanie štartéra motora zaslaním pokynu z dispečingu alebo z mobilného telefónu.

Funkcia GEOFENCING umožňuje zaslanie varovného hlásenia v okamžiku, keď vozidlo opustí užívateľom zadefinovanú geografickú oblasť. Alarmové hlásenie môže byť zaslané aj v prípade prekročenia štátnej hranice so zakázanými krajinami, ktoré si definuje používateľ.